VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/03/2023

17 18 28 40 49 54 16

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
31,734,697,800 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,819,559,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,734,697,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,819,559,600
Giải nhất 5 con số 2 40,000,000
Giải nhì 4 con số 344 500,000
Giải ba 3 con số 8107 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/03/2023

04 07 22 33 40 49 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
71,024,943,450 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,626,815,400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 71,024,943,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,626,815,400
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 660 500,000
Giải ba 3 con số 14859 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/03/2023

07 17 31 43 45 49 52

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
68,288,184,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,322,731,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,288,184,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,322,731,050
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 834 500,000
Giải ba 3 con số 17796 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/03/2023

18 24 32 33 51 53 36

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
65,383,604,850 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,348,904,850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,383,604,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,348,904,850
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 668 500,000
Giải ba 3 con số 15243 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/03/2023

06 23 34 48 50 55 02

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
62,243,461,200 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,823,636,850 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,243,461,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,823,636,850
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 616 500,000
Giải ba 3 con số 14140 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/03/2023

14 15 18 20 27 35 31

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
59,309,461,650 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,497,636,900 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,309,461,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,497,636,900
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 850 500,000
Giải ba 3 con số 18681 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/03/2023

13 23 25 30 35 44 08

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
56,487,021,150 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,184,032,400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,487,021,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,184,032,400
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 841 500,000
Giải ba 3 con số 16495 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/03/2023

12 22 28 34 53 54 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
54,468,180,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,959,716,750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,468,180,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,959,716,750
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 593 500,000
Giải ba 3 con số 14227 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/03/2023

08 22 25 27 39 50 28

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
52,053,289,050 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,691,395,500 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,053,289,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,691,395,500
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 846 500,000
Giải ba 3 con số 16361 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/03/2023

09 13 23 36 28 54 21

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
49,872,652,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,449,102,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 49,872,652,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,449,102,600
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 657 500,000
Giải ba 3 con số 14912 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/03/2023

01 03 23 24 43 48 31

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
47,768,959,650 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,215,358,900 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,768,959,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,215,358,900
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 590 500,000
Giải ba 3 con số 13363 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/02/2023

02 13 14 30 43 55 22

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
45,830,729,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,144,011,550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45,830,729,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,144,011,550
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 569 500,000
Giải ba 3 con số 12437 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/02/2023

01 02 14 21 38 51 50

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
43,516,873,650 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,886,916,450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 43,516,873,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,886,916,450
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 501 500,000
Giải ba 3 con số 10921 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/02/2023

12 16 29 31 39 48 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
41,760,073,200 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,691,716,400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 41,760,073,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,691,716,400
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 528 500,000
Giải ba 3 con số 11269 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/02/2023

04 12 15 21 30 44 05

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
40,163,155,050 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,514,281,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,163,155,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,514,281,050
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 758 5,000,000
Giải ba 3 con số 14170 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/02/2023

11 23 26 29 43 50 05

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38,396,133,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,317,945,300 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,396,133,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,317,945,300
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 515 500,000
Giải ba 3 con số 11659 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/02/2023

01 05 07 08 20 22 33

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
36,591,358,350 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,117,414,750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 36,591,358,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,117,414,750
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 942 500,000
Giải ba 3 con số 15197 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/02/2023

01 09 33 37 43 45 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
35,534,625,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,614,958,400 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,534,625,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,614,958,400
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 531 500,000
Giải ba 3 con số 11859 50,000
Danh mục close menu mobile