VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 28/09/2023

04 23 36 45 47 50 22

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
82,096,341,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
6,297,004,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 82,096,341,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 6,297,004,700
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 746 500,000
Giải ba 3 con số 15150 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 26/09/2023

14 20 24 27 41 44 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
77,347,149,150 đ

Giá trị Jackpot 2:
5,769,316,650 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,347,149,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,769,316,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 822 500,000
Giải ba 3 con số 15397 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 23/09/2023

20 27 36 43 45 47 35

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
72,457,474,800 đ

Giá trị Jackpot 2:
5,226,019,500 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 72,457,474,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 con số 5 40,000,000
Giải nhì 4 con số 635 500,000
Giải ba 3 con số 14725 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023

16 26 33 34 41 43 53

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
67,899,735,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,719,604,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,899,735,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,719,604,000
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 676 500,000
Giải ba 3 con số 13877 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

17 29 35 40 51 52 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
64,650,236,700 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,358,548,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 64,650,236,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,358,548,600
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 555 500,000
Giải ba 3 con số 13751 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

25 27 42 51 54 55 45

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
61,815,809,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,034,612,250 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 61,815,809,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,034,612,250
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 584 500,000
Giải ba 3 con số 12178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

06 10 20 22 50 52 34

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
59,333,976,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,767,853,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,333,976,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,767,853,000
Giải nhất 5 con số 1 40,000,000
Giải nhì 4 con số 642 500,000
Giải ba 3 con số 13037 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

23 31 32 39 45 55 28

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
56,990,967,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,507,518,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,990,967,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,507,518,700
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 563 500,000
Giải ba 3 con số 13789 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

13 20 32 37 43 49 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
54,554,601,450 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,236,811,350 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,554,601,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,236,811,350
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 584 500,000
Giải ba 3 con số 12414 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

01 04 36 42 45 54 32

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
52,423,299,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,296,715,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 52,423,299,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,296,715,600
Giải nhất 5 con số 6 40,000,000
Giải nhì 4 con số 550 500,000
Giải ba 3 con số 12410 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

02 06 19 29 34 48 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
50,166,294,600 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,045,937,300 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 50,166,294,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,045,937,300
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 606 500,000
Giải ba 3 con số 13334 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

12 15 32 44 46 51 48

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
48,434,457,450 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,853,510,950 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 48,434,457,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,853,510,950
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 494 500,000
Giải ba 3 con số 10534 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

23 33 37 43 45 46 29

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
46,578,147,150 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,647,254,250 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 46,578,147,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,647,254,250
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 564 500,000
Giải ba 3 con số 13021 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

01 08 20 25 35 53 54

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
44,834,259,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,453,489,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44,834,259,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,453,489,000
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 552 500,000
Giải ba 3 con số 13076 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

05 08 24 38 50 51 47

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
42,714,713,100 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,217,983,800 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42,714,713,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,217,983,800
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 610 500,000
Giải ba 3 con số 12926 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

01 10 20 41 42 50 39

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
40,752,858,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
13,336,465,600 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,752,858,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 13,336,465,600
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 629 500,000
Giải ba 3 con số 13878 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

02 03 06 34 35 36 31

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38,459,304,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
13,081,626,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,459,304,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 13,081,626,200
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 700 500,000
Giải ba 3 con số 15800 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

07 09 13 22 27 42 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
35,774,937,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
12,783,363,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,774,937,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 12,783,363,200
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 979 500,000
Giải ba 3 con số 17072 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023

01 05 25 32 51 52 54

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
34,033,462,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
12,589,866,050 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,033,462,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 12,589,866,050
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 510 500,000
Giải ba 3 con số 12375 50,000
Danh mục close menu mobile